پروژه:بیمارستان کوار شیراز

کارفرما:علوم پزشکی شیراز

مدت پروژه:45 روز

تاریخ شروع پروژه:1 اسفند98

ظرفیت:60 متر مکعب در شبانه روز

شرح کار:مخزن به صورت فلزی ونوع فرآیند لجن فعالMBBR

پروژه در دست احداث میباشد