طراحی، نصب، راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب زندان در مشهد به روش لجن فعال با روش هوادهی گسترده

 فاضلاب زندان مشهد(شیروان) با آمار حدود 1500 نفر به صورت تقریبی 300 مترمکعب است.

اطلاعات سیستم تصفیه خانه در جدول زیر قرار داده شده است.

حجم فاضلاب در شبانه روز 300 مترمکعب بر روز
جریان متوسط عبوری در ساعت 5/12 مترمکعب بر ساعت
BOD5 فاضلاب خام 250 میلی گرم بر لیتر
میزان BOD5 کل در شبانه روز 65 کیلوگرم
COD فاضلاب خام 500 میلی گرم بر لیتر
میزان COD کل در شبانه روز 130 کیلوگرم
درصد جامدات خشک در تانک ته نشینی 2-3%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مراحل تصفیه فاضلاب زندان:

1-آشغال گیر دستی

 معمولاً در فاضلاب زندان مواد جامدی وجود دارد که برای محافظت از پمپ ها، میکسر ها و سایر تجهیزات موجود در سیستم تصفیه و جلوگیری از گرفتگی لوله ها و شیر آلات لازم است که این مواد از فاضلاب جدا گردند. آشغالگیرها از نظر نحوه بهره برداری شامل دستی و مکانیکی و از نظر اندازه فاصله میله ها شامل دهانه درشت و دهانه ریز می باشند.

2-واحد تصفیه بیولوژیک هوازی:

مبانی طراحی فرآیند تصفیه فاضلاب زندان ،شامل سیستم هوادهی با زمان ماند 24 ساعت و تانک ته نشینی با زمان ماند 4 ساعت می باشد. به عبارت دیگر مخزن ته نشینی ثانویه در این فرآیند مقداری بزرگتر از دیگر فرآیند های لجن فعال است. فرایند هوازی پیشنهادی تصفیه فاضلاب زندان شیروان، لجن فعال از نوع هوادهی گسترده می باشد.

بخش های اصلی تاسیسات پیشنهادی تصفیه هوازی فاضلاب زندان شامل موارد زیر می باشد.

1-حوضچه هوادهی

از مخزن هوادهی جهت معلق سازی میکروارگانیسم های موجود در فاضلاب زندان استفاده می گردد.

2-حوضچه های ته نشینی ثانویه

جداسازی جامدات در فرآیند لجن فعال یک مرحله مهم جهت تولید پساب زلال و تغلیظ جامدات برای برگرداندن به سیستم تصفیه بیولوژیکی یا دفع به تسهیلات پردازش جامدات است.

3-ته نشینی

فرآیند فیزیکی ته نشینی ، عمل جداسازی ذرات معلق سنگین تر از آب است که با کمک نیروی وزن انجام می شود.

4-واحد گند زدایی

کلرزنی بیشترین کاربرد را در گندزدایی فاضلاب شهری دارد به دلیل هزینه پایین ، در دسترس بودن و دامنه تأثیر بر همین اساس ، جهت گندزدایی فاضلاب زندان، پساب خروجی از مخزن ته نشینی به واحد کلرزنی منتقل می شود.

5- مخزن ذخیره لجن

لجن مازاد به منظور تغلیظ و آبگیری وارد یک تانک تغلیظ ثقلی با مشخصات ذیل می شود . لجن حاصل از تغلیظ بوسیله یک پمپ به ابتدای مخزن هوادهی وارد می­شود.

6-مخزن ذخیره آب  

با توجه به اینکه کاربری پساب خروجی از پکیج تصفیه فاضلاب زندان جهت استفاده در کشاورزی و آبیاری فضای سبز می باشد و این امکان وجود دارد که در تمام ساعات شبانه روز نیاز به استفاده از پساب خروجی به منظور آبیاری وجود نداشته باشد بنابراین جهت نگهداری پساب مذکور یک مخزن بعنوان مخزن ذخیره پساب در محل تصفیه خانه احداث گردید.