کارفرما:شرکت گاز استان اصفهان

محل احداث:ورزشگاه ایثار اصفهان

تاریخ احداث:بهار97

ظرفیت:5 متر مکعب در شبانه روز

شرح کار:پروژه مربوط به تصفیه آب خاکستری از دوش های حمام روشویی و سرویس های بهداشتی، با ظرفیت حدود 5 متر مکعب در روز بوده که برای آبیاری درختان غیر مثمر استفاده می شود.این سیستم از دو قسمت ایستگاه پمپاژ و فیلتراسیون تشکیل شده و میزان آب تصفیه شده از طریق کنتور نمایش داده می شود.

میزان CODورودی 250 میلی گرم بر لیتر و خروجی آن حدود 30 میلی گرم بر لیتر می باشد.