سیستم بیوراکتورهای غشایی (MBR)

ترکیب فرآیندهای بیولوژیکی با جداسازی غشای یکی از جدیدترین تکنولوژی‌های تصفیه فاضلاب می‌باشد که به سرعت درحال رشد در این صنعت است. راکتورهای بیولوژیکی (Membrane bio reactor) که از یک راکتور بیولوژیکی (بیوراکتور) با بیومس معلق و غشاهای میکروفیلتراسیون با قطر منافذ 4-1 میکرون جهت جداسازی جامدات تشکیل شده‌اند دارای کاربردهای زیادی در تصفیه فاضلاب هستند. این سیستم‌ها ممکن است با بیورآکتورهای دارای بیومس معلق هوازی یا بی‌هوازی استفاده شوند.

سیستم‌های غشایی می‌توانند فاضلاب خروجی را به کیفیت فاضلاب خروجی حاصل از ترکیب ته‌نشینی ثانویه و میکروفیلتراسیون برسانند. جایگزین واحدهای ته‌نشینی، فیلتراسیون شنی و گندزدایی می‌شوند که در روش‌های سنتی لجن فعال برای جداسازی مواد معلق استفاده می‌شدند.تفاوت فرایند MBR با فرایند سنتی لجن فعال را در شکل زیر مشاهده خواهید کرد.

مزایا سیستم بیوراکتور غشایی شامل موارد زیر می باشد:

 • سیستمهای MBR علاوه براینکه کیفیت خروجی بسیار بالایی دارند، سطح پاتوژن ها، ویروس ها و سایر اجزای دیگر که به طور معمول با فرآیندهای تصفیه متعارف به سطح مطلوب نمی رسد را به سطح مطلوب می رساند.
 • سیستم های MBR از لحاظ فضا بسیار کارآمد هستند و مساحت کمتری نسبت به سیستم‌های سنتی اشغال می‌کنند.
 • درمقابل شوک‌های عملیاتی و تغییرات ورودی مقاوم‌ترند.
 • تکنولوژی MBR موجب عملکرد فرآیند بیولوژیکی با دوره طولانی عمر لجن ( معمولا بین 20 تا 100 روز) و افزایش غلظت mix liquor suspended solid در محدوده mg/Lit 15000-8000 می‌شود.
 • توانایی سیستم های MBR، میکرو فیلتراسیون یا اولترا فیلتراسیون برای تولید پساب با مواد جامد بسیار کم (SDI <2) باعث می شود که آنها به عنوان پیش تصفیه RO و بازیافتآب مورد استفاده قرار گیرد.
 • ماژول های غشایی را می توان با کمترین زمان ساخت وساز تحویل داده و نیاز به ساخت و ساز اولیه نمی باشد.
 • مزایای تجمعی MBR به طور فزاینده ای به هزینه پایین تر نصب شده در مقایسه با لجن فعال متداول و فناوری SBR می انجامد.

کاربرد سیستم های MBR

 • آبیاری
  • توسعه تالاب ها
 • آب های صنعتی
  • دیگ های بخار
 • سیستم های خنک کننده
  • مناسب برای اسمز معکوس
 • تصفیه فاضلاب صنعتی
  • تصفیه فاضلاب بهداشتی