کارفرما:دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

احداث:بیمارستان خاتم الانبیا نطنز

تاریخ احداث:97-98

ظرفیت:تا صد متر مکعب در روز

شرح کار:پروژه به صورتEPC وآموزش بهره برداری و راهبری 6 ماه

اجرا:سازه تصفیه خانه به صورت بتنی مسطح و مستقیم ،تابلو plc انجام و به بهره برداری رسید.فرآیند تصفیه خانه لجن فعال و به صورت EAASمی باشد.