پروژه:بیمارستان کوار شیراز

فاضلاب بیمارستان فاطمه الزهرا کوار بوسیله لوله تحت فشار به تصفیه خانه منتقل می شود.

مشخصات کیفی فاضلاب خام بیمارستان مذکور بر اساس استاندارد در نظر گرفته شده است.

کاربری پساب تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان ، استفاده در کشاورزی و آبیاری فضای سبز می باشد.

جدول (1) : مشخصات پساب خروجی از پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستان فاطمه الزهرا کوار

مقدار واحد پارامتر ردیف
30 mg/lit حداکثر  BOD5 1
30 mg/lit حداکثر TSS 2
60 mg/lit COD 3

طرح پکیج تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان فاطمه الزهرا کوار شامل بخش های زیر می باشد:

1- ایستگاه پمپاژ و آشغالگیر

2-متعادل ساز

3-مخزن هوادهی

4-مخزن ته نشینی

5-واحد کلرزنی

6-مخزن ذخیره پساب

 ایستگاه پمپاژ و آشغالگیر

جهت پمپاژ پساب به داخل پکیج فلزی از یک لوله کارگویت به صورت مدفون در زمین استفاده می گردد.

پیش تصفیه فیزیکی

در این قسمت حذف آشغال در واحد زیر صورت می پذیرد .

  • آشغالگیر دستی