پروژه :آب خاکستری ورزشگاه هرات

کارفرما:شرکت آب و فاضلاب یزد

مدت پروژه :60 روز

تاریخ شروع:اسفند 98

ظرفیت:15 مترمکعب در شبانه روز

شرح کار:تصفیه آب back wash (شستشوی معکوس)فیلترهای استخر