کارفرما:شرکت  کیمیای وحدت اسپادانا

محل احداث:اصفهان -شهرک صنعتی بزرگ

تاریخ احداث:زمستان95

ظرفیت:500 مترمکعب در روز

شرح کار:کارخانه تولید شیرخشک و فراورده های لبنی که به صورت EPC انجام شد.

اجرا:تصفیه خانه به صورت تلفیقی بوده که قسمت ایستگاه پمپاژ و متعادلساز به صورت

تلفیقی وقسمت بیولوژیکی به صورت فلزی می باشد.