کارفرما:شهرداری منطقه 5 تهران

احداث:پارک  تفریحی کوهسار

تاریخ احداث:زمستان 95

شرح کار:تصفیه بهداشتی سرویس های بهداشتی پارک که به صورت EPCانجام و تحویل داده شد.

اجرا:سازه به صورت فلزی که البته پس از طراحی مراحل استاندارد به پارک کوهسار انتقال یافت.