پروژه آب خاکستری مسکونی:

مجتمع مسکونی هفت دست

محل پروژه :اصفهان -منطقه 7 دست

صاحب ملک:شخصی

ظرفیت: 5 متر مکعب در شبانه روز

نوع فرآیند:بیولوژیک و فیلتراسیون

امکانات دستگاه:

  • مجهز به سیستم تمام اتوماتیک back wash

  • مجهز به سیستم هوشمند اطلاع رسانی و alarm تلفن همراه

  • قابلیت و انعطاف پذیری سیستم از نظر کمی و کیفی پساب

  •  کنترل سیستم از طریق اپلیکیشن

جهت اطلاعات بیشتر به صفحه آب خاکستری مراجعه نمایید.