کارفرما:شرکت گاز اصفهان

اجرا:اداره گاز واحد کلیشاد

سال ساخت:96

مدت اجرا:60 روز کاری

نوع فرآیند:MBR استاندارد پساب جهت تخلیه به چاه های جذبی