سيستم هاي تلفیقی لجن فعال با رشد چسبيده (IFAS)

فرآیند IFAS نوعی فرآیند لجن فعال است که در آن علاوه بر رشد معلق، باکتریها میتوانند با چسبیدن بر روی یک سطح (مدیا) رشد چسبیده نیز داشته باشند. به همین دلیل به فرآیند IFAS فرآیند دوگانه نیز گفته می شود چراکه در این سیستم هم رشد معلق و هم رشد چسبیده صورت می پذیرد.مدیاها معمولاً از قطعات اسفنجی یا مواد پلاستیکی ساخته می شوند که دارای چگالی نزدیک به آب هستند که به آنها (مدیا) یا (حامل بیوفیلم ) یا (آکنه) گفته می شود.چگالی آنها در محدوده 0/95 تا0/98 گرم بر سانتیمترمکعب بوده بطوریکه به راحتی امکان غوطه ور شدن در فاضلاب را دارند. این سیستم ها دارای مزایای گسترده تری نسبت به رشد معلق هستند. این سیستم ها در برابر شوک بارگذاری آلی و هیدرولیکی مقاومت بیشتری را از خود نشان می‌دهند. همچنین در این سیستم، زیست توده معلق از مخزن ته نشيني ثانويه به مخزن هوادهي برگشت داده مي شود.

افزودن زیست توده با رشد چسبيده در مخزن هوادهي، با اهداف زیر صورت می گیرد:

 • افزايش زيست توده فعال در مخزن هوادهي
 • افزايش زمان ماند سلولي (سن لجن)
 • افزايش بازده تصفيه و بار گذاري آلي به سيستم تصفيه

يکي از نکات مهم در اين فرايند مشخصات بستر است. استفاده از بسترهاي پلاستيکي شناور و غيرقابل تراکم مزاياي گسترده اي را در راهبري فرايند دارد. مديا يا بستري که در داخل فرايند IFAS بکارگرفته می شود شامل بستر ثابت یا شناور است.

نکات مهم در انتخاب بستر :

 • جنس بستر
 • شکل هندسي، ابعاد و دانسيته بستر
 • مساحت سطح ويژه
 • هزينه توليد

انواع سیستم های IFAS مورد استفاده در شرکت پیوند آب سپاهان

 • سیستم های IFAS با مدیای ثابت
 • سیستم های IFAS با مدیای پراکنده

مهمترین مزایای سیستم های IFAS تولید شده در شرکت پیوند آب سپاهان

 • کاهش حجم مخزن هوادهی و در نتیجه کاهش فضای مورد نیاز سیستم تصفیه
 • امکان افزایش ظرفیت و ارتقای سیستمهای تصفیه فاضلاب موجود بدون افزایش حجم مخزن هوادهی
 • امکان حذف ازت در مخزن هوادهی بدون نیاز به تهیه و ساخت واحدهای اضافی دیگر
 • مقاومت بالای سیستم در برابر شوکهای وارده به علت غلظت بالای لجن در مخزن هوادهی

معیارهای طراحی در سیستم IFAS :

براي طراحي فرايند بايد خصوصيات فاضلاب مشخص باشد تا بتوان سطح ويژه بستر را تعيين نمود. در اين حالت تعداد زيست توده اضافي که براي حصول درجه تصفيه قابل قبول مورد نياز است مورد ارزيابي قرار می گیرد و بر همين اساس تعداد بستر مورد نياز در ايجاد شرايط اين مقدار زيست توده تعيين مي گردد. تعداد زيست توده اضافي مورد نياز بر اساس نسبت غذا به میکروارگانیسم و زمان ماند سلولی تعيين مي گردد.

 • تصفیه مقدماتی: همه سیستم های IFAS نیازمند طراحی تصفیه های مقدماتی هستند. برای حذف جامدات درشت، از ته نشینی اولیه یا آشغال ریز استفاده می شود. با ورود اين جامدات ممکن است بستر يا سطح متخلخل نگهدارنده مديا گرفته شود.
 • اختلاط: براي معلق نگه داشتن جامدات، انتقال مواد غذايي و انتشار اکسيژن مورد نياز است.
 • پروفيل هيدروليکي و تنظيمات حجمي: فضايي را که بستر به خود اختصاص مي دهد بر روي زمان ماند هيدروليکي اثر دارد و بايد درهنگام تعیین ابعاد مخزن هاي هوادهي مد نظر قرار بگيرد. از طرف ديگر، غربال مورد استفاده براي نگهداري بستر افت فشار را در مخزن هوا دهي افزايش مي دهد.
 • انتقال اکسيژن
 • ارزيابي تجهيزات
 • قابليت تحرک مديا
 • ملاحظات اقتصادي : سیستم های IFAS نيازمند حجم کوچکتري از مخزن بوده که باعث کاهش هزینه های اولیه میشود.