کارفرما:شهرداری اصفهان

محل احداث:سازمان پسماند استان اصفهان

تاریخ احداث:96

شرح کار:پساب بهداشتی و دوش های کارگران و کارمندان سازمان بوده است که به صورت EPCاجرا گردید.

اجرا:سازه به صورت فلزی و با استانداردهای لازم ساخته شد و پس از ساخت به سایت پسماند انتقال یافت،نوع فرآیندلجن فعال وIFAS می باشد.

لازم به ذکر است خروجی پساب پس از بارها آزمایش COD،زیر 30 میلیگرم بر لیتر گزارش شده است.