ایران سرزمینی خشکی است که بارندگی آن از یک سوم متوسط بارندگی جهان کمتر است همچنین رشد روز افزون جمعیت و توسعه سریع صنایع از عواملی است که افزایش مصرف آب در جامعه را سبب شده ­اند. در وضعیت کمبود منابع آبی، به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشکی مانند ایران، استفاده از آب­های شور برای آبیاری فضای سبز وکشاورزی و مصارف دیگر، یکی از اهداف اصلی در نظر گرفته می­شود.

روش­های تصفیه متعددی برای نمک­زدایی از آب­شور ارائه شده است که می­توان آن­ها را در دو گروه اصلی فرآیند­های غشائی و فرآیند­های حرارتی طبقه­ بندی نمود. روش­های دیگر نیز برای شوری زدایی از آب دریا وجود دارد که مهم­ترین آنها زیست­ پالایی ازجمله گیاه­ پالایی می­ باشد.

هالوفیت­ها گیاهانی هستند که قادرند غلظت­هایی از نمک را تحمل کنند که اغلب گیاهان در این شرایط قادر به حیات نیستند. در این پژوهش با استفاده از زه­ آب­های کشاورزی، آزمایش با گیاه آتریپلکس در سه سطح غلظت شوری (3، 9 و 15 دسی­ زیمنس برمتر) و با دو تراکم (12 و 24) بوته و در زمان ماند 28 روز انجام شد.گلدان­ های آزمایش در طول زمان ماند هوادهی شده و سپس پارامتر­های مختلف (EC، غلظت یون­های کلسیم، منیزیم، سدیم و کلراید) در قبل و بعد از تصفیه توسط گیاه اندازه­ گیری و درصدهای متوسط کاهش پارامترهای مذکور محاسبه شد. نتایج به­ دست آمده حاکی از آن است که این آزمایش مقادیرEC آب را در سطوح شوری 3 دسی زیمنس برمتر(آب کم­ شور)، 9دسی­ زیمنس برمتر(آب لب شور) و 15 دسی­ زیمنس برمتر(آب با شوری زیاد) در مدت 28 روز از آزمایش بدون گیاه (بستر زئولیت) به ترتیب 32/3، 57/3 و 01/4 درصد  کاهش یافت.

براساس این پژوهش، گیاه آتریپلکس به همراه بستر زئولیت با استفاده از هوادهی دارای قابلیت بیشتری برای شوری­زدایی نسبت به بدون­ هوادهی بوده و می­توان برای کاهش شوری استفاده کرد.

گلخانه تهیه گیاهان نمک زدا