ترسیب شیمیایی 

یکی ازروش های تصفیه فاضلاب صنعتی،تصفیه به روش ترسیب شیمیایی می باشدکه شرکت پیوندآب سپاهان برای چندمین باراقدام به ساخت مخزن وتصفیه فاضلاب به این روش کرده است.

ترسیب شیمیایی به معنای ساده یعنی اضافه کردن بعضی ازمواد شیمیایی خاص جهت ایجادتغییر فیزیکی درمواد جامدفاضلاب جهت ته نشینی آنها.

 باکمک فرایندترسیب می توان درصدکل موادمعلق  TSS را تا 90 الی 80 درصدکاهش,به میزان ۴۰ تا ۷۰درصد میزان BOD را کاهش وبه میزان ۳۰ تا ۶۰درصدمیزان CODراکاهش داد وبه میزان ۸۰ تا ۹۰درصدمیزان باکتری هاراکاهش داد. 

یکی ازمنابع آبی که می توان پس ازتصفیه،ازآن برای شستشو وآبیاری درختان غیرمثمرجهت جلوگیری ازبه هدر رفتن آب وکم کردن هزینه مصرف آب استفاده کرد،پساب خروجی ازغسالخانه ها می باشد.

دراین پروژه پساب غسالخانه باغ رضوان اصفهان بااستفاده ازروش ترسیب شیمیایی به ظرفیت 20 مترمکعب در شبانه روزتصفیه شده وجهت آبیاری فضای سبزاستفاده می گردد.

نحوه کارتصفیه ترسیب شیمیایی:

در این تصفیه خانه ابتداپساب داخل مخزنی دوقسمتی رسوب گیری شده وبه وسیله یک عددپمپ پساب وارد مخزن ترسیب می گردد.

در این مخزن ابتداماده شیمیایی منعقد کننده واردشده و پس ازاختلاط تندلخته سازاضافه شده وتمام املاح و ذرات را ازپساب خارج می نماید و وارد قسمت ته نشینی کرده واز آنجاواردفاضلاب می گردد.

پساب تصفیه شده به وسیله کلرضدعفونی می شودو واردمخزن ذخیره نهایی جهت استفاده درسیستم آبیاری می گردد.

لازم به ذکراست که باتلاش کارشناسان شرکت فنی مهندسی پیوندآب سپاهان تمام مراحل به صورت اتوماتیک انجام شده ونیروی اپراتور را به حداقل رسانده است.

برای اطلاع بیشتراز پروژه های تصفیه فاضلاب به روش انعقاد و لخته سازی به صفحه تصفیه تکمیلی سپاهانشهر مراجعه نمایید.