طراحی، نصب، راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب زندان در مشهد به روش لجن فعال با روش هوادهی گسترده

 فاضلاب زندان مشهد(شیروان) با آمار حدود 1500 نفر به صورت تقریبی 300 مترمکعب است.

اطلاعات سیستم تصفیه خانه در جدول زیر قرار داده شده است.

حجم فاضلاب در شبانه روز 300 مترمکعب بر روز
جریان متوسط عبوری در ساعت 5/12 مترمکعب بر ساعت
BOD5 فاضلاب خام 250 میلی گرم بر لیتر
میزان BOD5 کل در شبانه روز 65 کیلوگرم
COD فاضلاب خام 500 میلی گرم بر لیتر
میزان COD کل در شبانه روز 130 کیلوگرم
درصد جامدات خشک در تانک ته نشینی 2-3%

 

 

 

 

 

 

مراحل تصفیه فاضلاب زندان:

1-آشغال گیر دستی

 معمولاً در فاضلاب زندان مواد جامدی وجودداردکه برای محافظت ازپمپ ها،میکسرها وسایرتجهیزات موجوددر سیستم تصفیه وجلوگیری ازگرفتگی لوله ها وشیرآلات لازم است که این موادازفاضلاب جداگردند. آشغالگیرها از نظرنحوه بهره برداری شامل دستی و مکانیکی وازنظراندازه فاصله میله ها شامل دهانه درشت ودهانه ریزمی باشند.

2-واحد تصفیه بیولوژیک هوازی:

مبانی طراحی فرآیندتصفیه،شامل سیستم هوادهی بازمان ماند24ساعت و تانک ته نشینی بازمان ماند4ساعت می باشد.به عبارت دیگرمخزن ته نشینی ثانویه دراین فرآیندمقداری بزرگترازدیگرفرآیندهای لجن فعال است.فرایندهوازی پیشنهادی تصفیه فاضلاب زندان شیروان،لجن فعال ازنوع هوادهی گسترده می باشد.

بخش های اصلی تاسیسات پیشنهادی تصفیه هوازی فاضلاب زندان شامل موارد زیر می باشد:

1-حوضچه هوادهی

از مخزن هوادهی جهت معلق سازی میکروارگانیسم های موجوددرفاضلاب زندان استفاده می گردد.

2-حوضچه های ته نشینی ثانویه

جداسازی جامدات در فرآیند لجن فعال یک مرحله مهم جهت تولیدپساب زلال و تغلیظ جامدات برای برگرداندن به سیستم تصفیه بیولوژیکی یادفع به تسهیلات پردازش جامدات است.

3-ته نشینی

فرآیند فیزیکی ته نشینی ، عمل جداسازی ذرات معلق سنگین تر از آب است که با کمک نیروی وزن انجام می شود.

4-واحد گند زدایی

کلرزنی بیشترین کاربردرا درگندزدایی فاضلاب شهری داردبه دلیل هزینه پایین،دردسترس بودن ودامنه تأثیر،برهمین اساس،جهت گندزدایی فاضلاب زندان، پساب خروجی از مخزن ته نشینی به واحد پکلرزنی منتقل می شود.

5- مخزن ذخیره لجن

لجن مازاد به منظور تغلیظ و آبگیری واردیک تانک تغلیظ ثقلی می شود.لجن حاصل از تغلیظ بوسیله یک پمپ به ابتدای مخزن هوادهی وارد می­ شود.

6-مخزن ذخیره آب  

با توجه به اینکه کاربری پساب خروجی از پکیج تصفیه فاضلاب زندان جهت استفاده درکشاورزی وآبیاری فضای سبز می باشد و این امکان وجوددارد که درتمام ساعات شبانه روزنیاز به استفاده ازپساب خروجی به منظور آبیاری وجود نداشته باشد بنابراین جهت نگهداری پساب مذکور یک مخزن بعنوان مخزن ذخیره پساب در محل تصفیه خانه احداث گردید.