پروژه:شبکه خط و انتقال فاضلاب بیمارستان شریعت رضوی (منطقه 9 تهران)

کارفرما:علوم پزشکی تهران

طول خط انتقال: 250 متر به صورت تونلی با عمق4متر

مدت :90 روز کاری