کارفرما:آب فاضلاب روستایی اصفهان

تاریخ اجرا:دی ماه95

مدت اجرا:6 ماه

شرح کار:اصلاح،تعمیرات،رفع شکستگی،حفظ و نگهداری از کلیه تاسیسات، شبکه و خطوط انتقال آب در شهرستان شهرضا