اسمزمعکوسRO

اسمزمعکوسRO یک فرآیندتصفیه آب است که ازیک غشای نیمه تراوا (نفوذ پذیری انتخابی) برای فیلترکردن مولکول‌های ناخواسته وذراتی ازقبیل آلاینده‌ها و رسوبات مانند کلر،نمک،یون آب آشامیدنی استفاده می‌کند.
علاوه برحذف آلاینده ها ورسوبات،اسمزمعکوس می تواند برخی ازمیکروارگانیسم ها را نیزحذف کند. (املاحی که بین یک تا 5میکرون قطر داشته باشند.)

اسمزمعکوس چیست:

اسمزفرآیندی است که طی آن آب از یک غشای نیمه تراوا از محلولی با غلظت کمتر به محلول غلیظ ترعبور می کند.به عبارت دیگر،آب خالص ازطریق فیلتربه آب آلوده می‌رودتا غلظت‌ها را یکسان کند(حرکت آب توسط فشار اسمزی انجام می شود).

در اسمزمعکوسRO،فشار اعمال شده برای غلبه برفشار اسمزی و هدایت آب ازغلظت بالای آلاینده ها به غلظت کم آلاینده ها استفاده می شود. این بدان معناست که آب آلوده در حال حرکت به سمت آب خالص است، اما چون ابتدا بایداز فیلترعبور کند،آلاینده‌ها به دام می‌افتند و فقط آب خالص از آن عبور می‌کند.
اسمز معکوسROمعمولاً شامل سه مرحله فیلتراسیون است: فیلتر رسوبی،فیلترکربن،غشای اسمز معکوس.
فیلترها بسته به اینکه آب قبل یا بعد از عبور از غشا از آنها عبور کند پیش فیلتر یا پس فیلتر نامیده می شود.(پیش فیلترکربن،پس فیلترکربن)
فیلتررسوب بزرگترین ذرات مانند خاک، گردوغبار ورنگ راحذف می کند تااز گرفتگی فیلترهای بعدی جلوگیری کند.

کاربردفیلترکربن در اسمزمعکوسRO:


فیلتر کربن ازکربن برای حذف ترکیبات آلی فرار (VOCS)،جذب و پیوند بایون های دارای بارمثبت برای جلوگیری ازعبورترکیبات شیمیایی مانندکلر وکلرامین ها وسایرآلاینده هایی که به آب مزه یا بوی بدمی دهند.
سپس غشای اسمزمعکوس مولکول های سنگین ترازآب مانندسدیم،سطوح بالای سرب،مواد معدنی محلول وفلورایدراحذف می کند وتا 98درصدازکل جامدات محلول (TDS) راحذف می کند.

دیگرروش برای شیرین سازی آب استفاده ازآب شیرین کن های حرارتی می باشد.روش کاربه این صورت می باشد که بااستفاده ازانرژی گرمایی،تقطیرآب اتفاق می افتد.این کاررا هم می توان با افزایش حرارت تا رسیدن به دمای جوش آب شور،تبخیر آب و باقی ماندن ناخالصی ها و پس ازآن سردسازی و چگالش آب،آب خالص را بدست آوردو هم می توان با کم کردن فشار بخار (متراکم کردن بخار بوسیله سیستم‌های مکانیکی یا الکتریکی) آب شور،آب خالص ازناخالصی ها تهیه نمود.
به طور کلی روش های شیرین سازی آب حرارتی شامل تقطیر ناگهانی چند مرحله‌ای (MSF) ،تقطیر چند مرحله ای (MED) و تقطیر تراکمی بخار (VCD) می باشد.

تفاوت دوروش اسمزمعکوسRO و آب شیرین کن حراراتی:


از آنجایی که برای شیرین سازی حرارتی آب به مصرف بالایی از انرژی حرارتی احتیاج داریم و با توجه به عدم دسترسی به انرژی حرارتی به میزان موردنیاز،فرآینداسمز معکوس (RO) دارای ارجحیت می باشد.
دیگر نکته قابل ذکر این است که با توجه به 3 مرحله بودن تصفیه و ظرافت غشاها در فرآیند اسمز معکوسRO،کیفیت آب خروجی از سیستم نسبت به روش حرارتی برتری دارد.
هم چنین هزینه سرمایه‌گذاری و احداث و بهره برداری فرآیند اسمز معکوسROنسبت به روش حرارتی نیز کمتر می باشد.

 اسمزمعکوسRO