کارفرما:شرکت شهرک های صنعتی اصفهان

نام پروژه:پایلوت جهت گرفتن ذرات معلق تصفیه خانه شهرک صنعتی مورچه خورت

تاریخ شروع پروژه:تابستان 95

مدت اجرا پروژه:45 روز کاری

شرح کار:پایلوت تصفیه خانه شهرک صنعتی مورچه خورت برای کاهش مقدارTSS خروجی پساب تصفیه خانه جهت ورودی به سیستم ROطراحی شد که پس از 30 روز کاشت و نگهداری گیاهان مربوطه شروع به آنالیزگیری در دبی های مختلف گردید که نتیجه حاصل شده راندمان بالای 80 درصد در TSS و بالای 10 درصد در COD وحدود 30 درصد در کاهش کدورت به همراه داشت که نتیجتا جهت استفاده در پیش تصفیه  سیستم های RO مناسب و مقرون به صرفه بوده است.