کارفرما: شرکت متین سبز زاینده رود

ظرفیت:15 متر مکعب در شبانه روز

مدت پروژه:60 روز کاری

شرح پروژه:عملیات طراحی ساخت نصب و راه اندازی یک دستگاه پکیج بیولوژیکی تصفیه فاضلاب با روش IFAS