مقدمه فلزات سنگین:

با توسعه  چشم گیر فاضلاب های صنعتی میزان فاضلاب ورودی به ورودی به فاضلاب های شهری مرتبا در حال افزایش بوده و هم اکنون نیز این روند ادامه دار بر مقدار فاضلاب سنگین و ترکیبات آلی سنتیک که به واسطه ی فعالیت های صنعتی تولید می گردد ،افزوده شده است و در هر سال چیزی حدود 10000 ترکیب آلی جدید به مجموعه ی قبلی افزوده میشود بسیاری از این ترکیبات رامی توان در فاضلاب های جوامع و شهر ها مشاهده کرد.

فلزات سنگین چیست؟

فلزات سنگین همانند بسیاری دیگر از آلاینده ها در فاضلاب ها وجود دارند. در این میان سرب بسیار سمی بوده و موجب مختل شدن سیستم عصبی، کلیه ها و فرزند آوری می شود. همچنین تماس با سرب موجب آسیبهای ذهنی و بروز بیماری های مغزی می شود. کادمیوم کاربرد فراوانی در صنایع آبکاری، بسته بندی، باتری سازی، ساخت تلویزیون، سرامیک، عکسبرداری، حشره کش ها و صنایع فولاد دارد.

این فلزات از طریق فاضلاب و مواد زائد تولیدی در این صنایع وارد محیط و منابع آبی می شوند .نیکل و نمک های آن در صنایع متعددی همچون آبکاری، اتومبیل سازی، باتری سازی، سکه سازی و استنلس استیل کاربرد فراوان دارد.

تصفیه فلزات سنگین:

این ماده بر اثر فرسایش زمین و خاک به طور طبیعی وارد آب می شود. منبع دیگر ورود این فلز به آب، فاضلاب های صنعتی تولیدی در کارخانجات است. آرسنیک فلزی است که به طور طبیعی در پوسته زمین وجود داشته و این کلمه از مقالات فارسی و از کلمه زرنیخ گرفته شده است. در برخی از مناطق غلظت این فلز بیش ازحد معمول بوده که این امر موجب بروز مشکلات جدی برای انسان و حیوانات گردیده است.

با توجه به مشکل عمده پساب خروجی از کارخانه و میزان فلزات زیادی که طبق آزمایشات انجام شده در پساب وجود داشت بهترین روش جهت تصفیه استفاده از انعقاد و لخته سازی می باشد در این روش با استفاده از مواد شیمیایی که در ادامه به آن ها اشاره می گردد تمامی فلزات منعقد شده و به وسیله لجن از مخزن ته نشینی خارج می گردد.

در این روش ابتدا PH پساب به حد خنثی رسیده و با اضافه نمودن کمک منعقد کننده و منعقد کننده تمام مواردی که باعث ایجاد زنگ آهن و افزایش فلزات سنگین می گردد حذف شده و مایعی شفاف به دست می آید.

مشخصات خروجی

مشخصات ورودی مقدار
7/2 1/87 pH
366 800  (mg/litr)TSS
1660 4000   (mg/litr)COD
5 5

دبی (متر مکعب بر روز)

مراحل تصفیه پساب  فلزات سنگین آلیاژ مفتول سپاهان:

مخزن متعادل ساز

مخزن هوادهی

انعقاد و لخته سازی

ته نشینی

ذخیره سازی

فیلتر شنی و کربنی

پکیج ساخت مواد شیمیایی