فاضلاب کشتارگاه

کشتارگاه ها محلی برای کشتارحیوانات و پرداخت گوشت می باشد.فاضلاب کشتارگاه،دارای جریان متناوب ،جاویBODو جامدات معلق بالا بوده ،بو زا هستند و تولید لجن سنگینی می کنند که در هنگام تخلیه به آب ته نشین می شوند.

درکشتارگاه های بزرگ ،خون جمع آوری و برای تغذیه و کود پردازش می شوند.BOD خون درفاضلاب کشتارگاه در حدود 165000 میلی گرم در لیتر است و به آسانی منعقد و تجزیه می شود.

خصوصیات کیفی وکمی فاضلاب از یک کارخانه به کارخانه دیگر و از فصلی به فصل دیگر متفاوت است و به تعداد و نوع حیوانات ذبح شده و روش های مدیریتی بستگی دارد.حذف چربی از پساب کمک زیادی به کاهش آلودگی آن می کند.

 تصفیه فاضلاب کشتارگاه ها

کشتارگاه ها معمولا مواد زاید جامد تولید می کنند که اگر به درستی کنترل نشود می تواند سبب مشکلات آلودگی بسیار شوند.

نوع تصفیه به اندازه صنعت و شیوه دفع فاضلاب کشتارگاه تصفیه شده بستگی دارد.صنایع کوچک ممکن است از آشغالگیری ،ته نشینی ،فیلتراسیون وکلریناسیون استفاده کنند .صنایع بزرگ ممکن است علاوه بر اینها تصفیه فیزیکی و بیولوژیکی را نیزانجام دهند.ته نشینی سبب حذف BODحدود 30 تا 35 درصدو جامدات معلق حدود 60 تا 65 درصد می شوند.

تصفیه بیولوژیکی ،فرآیند لجن فعال ،لاگون هوادهی شده یا برکه اکسیداسیون به دنبال تصفیه فیزیکی ،شیمیایی یا هردو فرآیند بهترین روش تصفیه فاضلاب کشتارگاه که از آلوده ترین پساب ها با مقدارBOD و COD بالا می باشد،است.

شرکت پیوندآب سپاهان به عنوان یکی از با سابقه ترین شرکت ها ،در زمینه تولید و طراحی تصفیه خانه های بزرگ صنعتی و بهداشتی وآب خاکستری ،آماده اراِیه تجهیزات و خدمات مشاوره و طراحی و پیاده سازی روش های نوین تصفیه فاضلاب کشتارگاه های مختلف می باشد.

برای اطلاعات بیشتر از پروژه های انجام شده تصفیه پساب کشتارگاه ،به صفحه شرکت سنا پروتئین اصفهان مراجعه نمایید.

 

فاضلاب کشتارگاه