کارفرما:شرکت گاز اصفهان

اجرا:اداره گاز واحدکلیشاد

سال ساخت:96

مدت اجرا:60 روزکاری

نوع فرآیند:MBR استاندارد پساب جهت تخلیه به چاه های جذبی