درباره شرکت پیوند آب سپاهان

آب تمیز برای انسان ها،گیاهان و جانوران از اهمیت بالایی برخوردار است.طبیعت قادر به تصفیه حجم اندکی از آلودگی آب هاست.امروزه با توجه شرایط کارخانه ها و دامداری ها و رنگرزی ها و بیمارستان ها ،روزانه میلیاردها لیتر آب الوده تولیدمی شود که اگر قبل از بازگرداندن به محیط زیست تصفیه نشود،تخریب کامل محیط زیست را به همراه خواهد داشت.از این روشرکت فنی مهندسی « پیوند آب سپاهان » با بهر گیری از کادر علمی و فنی با تجربه و متخصص در زمینه خدمات فنی مهندسی و ساخت تصفیه خانه های پساب های صنعتی شامل تصفیه پساب های ناشی از حفاری های نفتی و طرح های آب و فاضلاب و آب های خاکستری و همچنین فاضلاب های بهداشتی ودستگاه های نوین آب شیرین کن CDI فعالیت خود را از سال 1386 آغاز نمود. و به عنوان یک شرکت فعال در زمینه محیط زیست ،حضوری مستمر در عرصه آب و فاضلاب دارد.در این راستا تاکنون موفق به انجام پروژ های متعددی در زمینه تصفیه فاضلاب در نهادها و سازمان های مختلف شده است.