انعقادو لخته سازی تصفیه خانه سپاهانشهر :

یکی از روش های تصفیه فاضلاب صنعتی،تصفیه به روش انعقادو لخته سازی است.سایت انعقادو لخته سازی تصفیه خانه سپاهانشهردر دو مدول 70 لیتردرثانیه ومجموع ظرفیت 140لیتردر ثانیه درحال اجرامی باشد.

تصفیه تکمیلی فاضلاب سپاهانشهر(انعقادولخته سازی):کارفرما:شهرداری اصفهان مدت پروژه :4 ماه

سایت انعقادولخته سازی تصفیه خانه سپاهانشهر دردو مدول 70 لیتردرثانیه ومجموع ظرفیت 140 لیتردرثانیه به شرح زیردرنظرگرفته می شود:

1-آشغالگیردهانه ریز

2-واحدانعقادولخته سازی

3- واحدته نشینی 

انعقادولخته سازی

 

1)آشغالگیردهانه ریز(اسکرین)در انعقادولخته سازی:

اولین مرحله ازفرآیندانعقادولخته سازی،واحدآشغالگیراست.بدین وسیله موادجامددرشت وشناور توسط شبکه های آشغالگیرجدامی شودتاازصدمه دیدن قطعات مکانیکی یااختلال فرآیندواحدهای بعدی تصفیه خانه جلوگیری شود.دراین پروژه ازیک آشغالگیرمکانیکی دواریادرام اسکرین جهت جداسازی ذرات ومواد جامدداخل فاضلاب استفاده شده است.

 

2)انعقادولخته سازی وته نشینی

واحداختلاط سریع(انعقاد)

پساب خروجی ازتصفیه خانه فاضلاب سپاهنشهرجهت تصفیه شیمیایی به واحداختلاط سریع منتقل می شود.هدف ازاختلاط سریع درروش انعقادولخته سازی،پخش سریع ویکنواخت مواد شیمیایی منعقدکننده است.درانعقادو لخته سازی،اختلاط سریع بابکارگیری منعقدکننده های فلزی مثل آلوم،کلروفریک یاموادپلیمری مانندپلی آلومینیوم کلرایدو پلی الکترولیت درپساب ناپایدارسازی ذرات کلوئیدی وتشکیل لخته های ریزدرحدودچندثانیه انجام می شود.

 

واحداختلاط کند(انعقادولخته سازی)

پس ازناپایداری ذرات کلوئیدی درواحداختلاط سریع،حوضچه اختلاط کندباعث چسبیدن لخته های ریزبه یکدیگر وتشکیل لخته های بزرگترمی گردد.برای اطمینان ازحذف حداکثرمقدارکدورت وایجاد شرایط لازم برای تجمع وبه هم پیوستن ذرات ناپایدار،بایدانرژی واختلاط مناسب پس ازاختلاط سریع فراهم گردد،لذاپساب بایستی به آرامی به هم زده شده تارشدوبزرگ شدن لخته ها تسریع وذرات قابل ته نشینی تشکیل گردد.

 واحدته نشینی

پس ازتشکیل لخته های بزرگ درواحداختلاط کند،جریان واردتانک های ته نشینی می شودکه هدف ازآن درروش انعقادولخته سازی،حذف لخته های تشکیل شده به کمک نیروی ثقل وزلال سازی پساب است.براساس طرح پایه،لجن تولیدی دراین واحدمستقیمابه شبکه جمع آوری فاضلاب پمپاژمی شود.

 
واحد تهیه وتزریق مواد شیمیایی درانعقادولخته سازی:

موادمنعقد کننده وکمک منعقد کننده

بخشی ازذرات که به دلیل خاصیت ثقلی قابل حذف نیستندرابااستفاده ازموادمنعقد کننده سنگین می نمایندبه گونه ای که امکان حذف وته نشین شدن آنهافراهم گردد. موادمنعقد کننده معمولادارای بارالکتریکی مثبت هستندودراطراف مواد کلوییدی که اکثرابار منفی دارندمجتمع شده و تشکیل فلاک می دهند. میزان نوع موادمعمولاباروش آزمایش جار (درآزمایشگاه)بر روی نمونه آب درشرایط مختلف تعیین می گردد.درایران رایج ترین موادمنعقد کننده مصرفی کلروفریک و پلی آلمینیوم کلراید و سولفات آلمینیوم (آلوم) هستندکه با توجه به سهولت دسترسی و هزینه های خرید مواد شیمیایی،ازسیستم تزریق کلریدفریک استفاده گردیده است.  

 
ماده تنظیم کننده PH در انعقاد و لخته سازی

موادمنعقد کننده معمولا درمحدوده خاصی ازPHدارای عملکردبهینه درفرآیندهای انعقادولخته سازی هستندوازطرفی استفاده ازبرخی موادمانند کلریدفریک،باعث کاهش میزان PH پساب می گردد،به همین منظور استفاده ازسیستم تنظیم PHضروری است.

اقتصادی ترین ماده تنظیم کننده PHکه قلیایت آب جهت رسیدن به شرایط مطلوب درتصفیه خانه ها رافراهم می نماید.محلول آب آهک است.به همین منظورجهت ذخیره سازی کیسه های آهک مکان مناسبی پیش بینی می گردد.

شرکت پیوند آب سپاهان مفتخر است با تکیه بردانش کارشناسان مجرب خود،اقدام به طراحی و ساخت سیستم های انعقادو لخته سازی نماید.جهت کسب اطلاعات بیشتردرزمینه ی انعقادو لخته سازی،انعقادولخته سازی الکتریکی،انعقادولخته سازی در تصفیه پساب باکارشناسان شرکت پیوندآب سپاهان تماس حاصل نمائید.