اصلاح،تعمیرات،رفع شکستگی،حفظ و نگهداری از کلیه تاسیسات، شبکه و خطوط انتقال آب در شهرستان شهرضا