تقطیر ساده:

این سیستم تقطیر ساده از دو محفظه تشکیل شده است که هر کدام در داخل یک شل قرار دارند. در محفظه اول که تبخیر کننده نام دارد که در اثر ورود بخار در اطراف لوله های محفظه اپراتور و میعان بخار مذکور مقداری بخار از آب ورودی دریا تولید می گردد،بخار تولید شده از محفظه اول اپراتور خارج شده وارد شل محفظه دوم می شود و در اطراف لوله های این محفظه کندانس می گردد.

همچنین برای دریافت خدمات تقطیر چند مرحله ای کلیک کنید.

عمل کندانس شدن

عمل کندانس شدن در اثر انتقال حرارت بخار به آب که در داخل لوله ها جریان دارد انجام شده و در نتیجه باعث گرم شدن آب می گردد. آب خارج شده از این محفظه (stage) به دو قسمت تقسیم می شود .یک قسمت به عنوان جریان خنک کننده از سیستم خارج گردیده و مابقی وارد محوطه تبخیرکننده می شود .

در عمل تقطیر ساده برای اینکه در محفظه اول عمل انتقال حرارت بین بخار خارج لوله و آب داخل آن انجام پذیر باشد باید درجه حرارت بخاری که خارج لوله می شودبیشتر از درجه حرارت آب داخل لوله باشدو در نتیجه گرمای نهان تبخیر آب داخل لوله بیش از گرمای نهان تبخیر بخار خارج لوله بوده و در نهایت برای تولید یک کیلوگرم بخار در درجه حرارت کمتر احتیاج به بیش از یک کیلوگرم بخار می باشد.

مراحل :

این سیستم از دو محفظه تشکیل شده است که هر کدام در داخل یک شل قرار دارند. در محفظه اول که تبخیر کننده نام دارد که در اثر ورود بخار در اطراف لوله های محفظه اپراتور و میعان بخار مذکور مقداری بخار از آب ورودی دریا تولید می گردد،بخار تولید شده از محفظه اول اپراتور خارج شده وارد شل محفظه دوم می شود و در اطراف لوله های این محفظه کندانس می گردد.

تقطیر ساده