تقطیرچندمرحله ای  (MED ) Multi Effect Distillation)

تقطیرچندمرحله‌ای، یک سیستم تبخیرکننده برای تولیدآب شیرین ازآب دریا است که معمولا از 1 تا 14 مخزن تبخیری تشکیل شده است. هریک از المان‌ها تقطیرچندمرحله‌ای در فشار پایین (نزدیک به خلاء) و دمای حدود 70 درجه سانتی‌گراد کار می‌کنند. آب شور ورودی (خوراک) برروی لوله‌های داغ بخار پاشیده شده و بدین صورت تبخیر می‌شود.

بخارتولید شده درهراستیج به عنوان منبع گرما به المان (effect) بعدی وارد شده و پس از میعان شدن، جمع آوری می‌شود.

درمرحله آخرنیز،بخار تولیدی وارد کندانسور می‌گردد. آب شور ورودی می‌تواند به عنوان مایع سردکننده مورد استفاده قرار گیرد. استفاده از دمای پایین (زیر 70 درجه سانتی‌گراد) موجب کاهش تشکیل رسوب و خوردگی در لوله‌ها و مخزن می‌شود. آب تولیدی درروش تقطیرچند مرحله‌ای شوری بسیار پایینی (TDS= 5)  دارد.

 

فرآیند تقطیرچندمرحله ای:

یک تبخیر کننده به طور کلی دارای دو بخش تبخیرکننده و میعان‌کننده (کندانسور) است. بخار درون لوله، آب شور ورودی را تبخیر کرده و با انتقال دادن انرژی گرمایی خوب به آب، میعان می‌گردد. یک فیلتر برای حذف قطرات آب در مسیر بخار نصب می‌شود.

بخار تولیدی درتقطیرچندمرحله‌ای، جمع آوری شده و به کندانسور می‌رود. آب دریا به عنوان خنک کننده مورد استفاده قرار می‌گیرد. تا مقداری دمای آن نیز بالا رود و پیش گرم شود. مقداری از این آب ورودی، از سیستم خارج شده و بخشی از آن به عنوان خوراک وارد سیستم می‌گردد.

پارامتر های طراحی فرآیند تقطیرچند مرحله ای

جریان بخار

درروش تقطیرچند مرحله‌ای می‌توان از بخار با فشار کم، متوسط و زیاد استفاده کرد و نسبت به این موضوع دارای انعطاف است.

 • بخار اصلی

بخار تولید شده در بویلر، با مشخصه‌های ترمودینامیکی تعیین شده، وارد ترموکمپرسور می‌شود. ترموکمپروسور با مکش بخشی از بخار تولیدی در المان آخر و مخلوط کردن آن با بخار اصلی، موجب افزایش راندمان حرارتی بخار می‌شود. بخار پس از این مرحله وارد دسته لوله‌های اولین المان می‌شود.

 • بخار انژکتوردرتقطیرچند مرحله ای

گازهای غیرقابل چگالش مانند هوا ،گازکربنیک و سایر گازهای محلول در آب دریا نیز در المان وجود دارند که قابلیت معیان شدن ندارند و موجب افزایش فشار محفظه و در نتیجه افزایش نقطه‌ی جوش آب درتقطیرچند مرحله‌ای می‌شوند. انژکتور‌ها با خارج کردن بخشی از این گازها از محفظه به کاهش فشار و افزایش راندمان کمک می‌کنند.

جریان پساب (brine)

در هر المان، تنها حدود 30 درصد از خوراک ورودی تبخیر و به آب شیرین تبدیل می‌گردد و باقی آن از سیستم خارج می‌شود. برای داشتن عملکرد مناسب و افزایش طول عمر پلنت در تقطیرچندمرحله ای لازم است تا تشکیل رسوب و خوردگی در سیستم کنترل شود. به همین دلیل ضریب تغلیظ (Concentration Ratio) یعنی نسبت آب شور ورودی به المان (خوراک) به پساب خروجی یا نسبت املاح پساب به املاح خوراک، باید کمتر از 5/1 باشد. همچنین دمای پساب باید کمتر 70 درجه‌ سانتی‌گراد باشد.

مزایا و معایب روش تقطیرچندمرحله ای:

مزایا:

 1.  روش تقطیرچندمرحله‌ای به انرژی الکتریکی کمی (در حدود  1 ) نسبت به روش MSF و RO نیاز دارد.
 2. کارکرد پلنت در دمای پایین (حدود 70 درجه سانتی‌گراد) و غلظت پایین که تشکیل رسوب و خوردگی را کاهش می‌دهد.
 3. تولید آب شیرین با کیفیت بسیار بالا
 4. عدم نیاز به پیش‌تصفیه پیشرفته
 5.  روش تقطیرچند مرحله‌ای بسیار مورد اعتماد بوده و کارکرد آن ساده است.
 6. نگهداری و تعمیرات آن هزینه کمی دارد.
 7. می‌تواند در کنار یک نیروگاه تخصصی تاسیس شود تا از بخار اضافی آن به عنوان منبع حرارتی استفاده کرد.
 8. برای تولید بخار می‌توان از منبع انرژی‌های مختلف استفاده کرد.
 9. می‌توان از روش تقطیرچند مرحله‌ای در کنار سایر روش‌های تولید آب شیرین بهره برد.

معایب:

 1. برای طراحی، نصب و اجرای روش تقطیرچند مرحله‌ای به دانش بالایی نیاز است.
 2. برای تولید بخار در بویلر، انرژی حرارتی زیادی استفاده می‌شود.
 3. بیش از نیمی از خوراک به عنوان brine از سیستم خارج می‌گردد این بدین معناست که خوراک بازیافت کمی دارد.
 4. ظرفیت این سیستم حداکثر 70-80 درصد است.
 5. لوله‌ها و مخزن دچار رسوب و خوردگی می‌شوند.

شکل زیر تفاوت پلنت‌های MED  و MSF را نشان می‌دهد.

تفاوت فرآیند MED وMSFرا به وضوح در شکل زیر مشاهده می کنید.

تقطیر چند مرحله ای

شرکت پیوندآب سپاهان پیشرو در تصفیه فاضلاب های صنعتی-بیمارستانی -آب شیرین کن و آب خاکستری در کلیه نقاط کشور می باشد.