نانو فیلتراسیون (NF)

نانوفیلتراسیون یکی از اقسام روش های فیلتراسیون غشایی است که توانایی حذف ذراتی با ابعاد بیشتر از 1 نانومتر (10 آنگستروم) را دارد. نانوفیلتراسیون یکی از روش‌های تصفیه غشایی می‌باشد که بسیاری از ترکیبات با جرم مولکولی بالا و محلول در آب را حذف می‌کند. غشاء‌های نانوفیلتراسیون سختی آب را به جز یون‌ های با جرم مولکولی پایین که برای بدن انسان مفید می‌باشد را حذف می‌کند. این روش همچنین مولکول های آلی بزرگ را مانند رنگ آب، تقریبا تمام ویروس ها، بسیاری از مواد آلی طبیعی و برخی نمک‌ها را حذف می‌کنند. اندازه حفره های فیلترهای نانوفیلتراسیون حدود 0/0001 میکرون می‌ باشد.

در این روش آب با فشار از میان غشایی گذرانده می‌شود که نیترات و سایر مواد معدنی را فیلتر می کند. نیم تا دو سوم آب پشت این غشا باقی می ماند که به عنوان آب پسمانده دور ریخته می‌شود. سیستم‌های اسمز معکوس با کارآیی بالا از فشارهای در حد یک میلیون پاسکال استفاه می‌کنند. بهترين روش نمك زدائي از آبهاي لب شور استفاده از فرآينداسمز معكوس مي باشد، زيرا سيستم پيچيده ای نداشته و راهبری آن قابل كنترل تر از ديگر روشها مي باشد و با توجه به توسعه روشهای پيشرفته توليد غشاهای پليمری، به كارگيری اين روش توجيه بيشتري دارد.

ویژگی های استفاده از دستگاه های نانو فیلتراسیون در تصفیه آب:

  • حذف نمک‌ های چند ظرفیتی (از قبیل آهن، منگنز، اورانیم و برخی آفت کش ها)
  • مقدار پساب پایین تر سیستم نسبت به دستگاه های RO
  • امکان كم شدن فلزات سنگین، امکان كاهش نیترات و سولفات آب
  • از بین بردن انواع باکتری، ویروس و میکروارگانیزم ها
  • هزینه کمتر نسبت به اسمز معکوس
  • دبی خروجی محصول بالاتر
  • از بین برنده سختی و کاهش دهنده رنگ و بو آب آشامیدنی
  • تصفیه پساب های صنعتی و کشاورزی
  • پیش تصفیه سیستم اسمز معکوس (RO)

نانو فیلتراسیون (NF)4