پروژه های تصفیه فاضلاب بهداشتی

بیمارستان خاتم النبیا نطنز به ظرفیت 100متر مکعب درشبانه روز

پارک تفریحی کوهسارتهران منطقه5

پروژه های تصفیه فاضلاب صنعتی  

شرکت کیمیای وحدت اسپادان

به ظرفیت 500منرمکعب در شبانه روز

شرکت دامپروری بینالود

به ظرفیت 200مترمکعب درشبانه روز

پروژه های آب خاکستری

شرکت گاز استان اصفهان

شرکت گلنور