پکیج تصفیه خانه پساب بیمارستان خاتم النبیاء نطنز:

بیمارستان 50 تختخوابی دولتی نظنز که تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد در سال 98 اقدام به تصفیه پساب بهداشتی خود کرد،در این راستا شرکت پیوندآب سپاهان،با بهره گیری از متخصصان مجرب ومتخصص خود اقدام به ساخت و احداث تصفیه خانه با ظرفیت صدمترمکعب درروزوبه صورتEPC وآموزش بهره برداری و راهبری 6 ماهه وسازه تصفیه خانه به صورت بتنی مسطح و مستقیم،تابلوplc انجام وبه بهره برداری رسید.

مشخصات عمومی سیستم تصفیه:

تصفیه خانه  بیمارستان خاتم الانبیانطنز باروش هوادهی گسترده ازمخازن بتنی تمام آببند ساخته شده است که ارتباط بین مخازن بوسیله ی لوله و کانال برقرار می گردد. مخازن سیستم تصفیه فاضلاب به روش هوادهی گسترده در این تصفیه خانه به گونه ای قرار گرفته که جریان فاضلاب بین آن ها تحت تاثیر نیروی جاذبه انجام می گیرد.

در تصفیه خانه ی فاضلاب بیمارستان خاتم الانبیا نطنز باتوجه به حجم فاضلاب روزانه، تخصص مورد نیاز جهت راهبری سیستم و… فرآیندی که برای تصفیه فاضلاب بهداشتی پیشنهاد می گردد روش هوازی (لجن فعال) می باشد. فرآیند هوازی، سیستم لجن فعال به روش هوادهی گسترده (Extended Aeration Activated Sludge) با استفاده از بلوئرهای هوازنی عمقی می باشد.

 بدین ترتیب فاضلاب بیمارستان خاتم الانبیا نطنز که تحت عمل تصفیه به روش هوادهی گسترده قرار گرفته است در صورت راهبری صحیح سیستم از نظر مقدار آلودگی به حد استانداردهای محیط زیست می رسد و پس از یک مرحله کلریناسیون و فیلترشنی قابل مصرف برای فضای سبز و شست و شوی پارکینگ و محوطه خواهد بود.

روش تصفیه:

فرآیند تصفیه  انتخابی، بکارگیری روش هوادهی گسترده می باشد.

فاضلاب در شبکه جمع آوری پس از عبور از آشغالگیر وارد مخزن ایستگاه پمپاژ می گردد. فاضلاب متعادل شده توسط پمپ های پیش بینی شده به واحد ایستگاه پمپاژ منتقل می گردد، سپس فاضلاب به صورت ثقلی وارد مخزن هوادهی به روش هوادهی گسترده می گردد.

فرآیند هوازی مذکور روش لجن فعال با هوادهی گسترده بر مبنای هضم هوازی فاضلاب می باشد بدین منظور به مخلوط لجن فعال برگشتی و فاضلاب ورودی در بخش هوادهی بطورمداوم هوا زده می شود و لجن فعال حاصل از واکنش های بیوشیمیای در بخش ته نشینی رسوب خواهد کرد.

پساب خروجی از سرریز ته نشینی جهت عملیات ضدعفونی وارد قسمت کلرزنی می شود و جهت عملیات فیلتراسیون پساب کلرزنی شده وارد مخزن ذخیره ی پساب گریده و با یک دستگاه پمپ به فیلترشنی منتقل می گردد که پمپ های مربوطه و فیلتر شنی نیز موجود نبوده وبایدجداگانه ساخته و حمل شود. بدین ترتیب پساب خروجی ازاین واحدوتصفیه به روش هوادهی گسترده قابل استفاده مجددبرای آبیاری وشست و شوی محوطه خواهد بود.

تصفیه پساب بیمارستان نظنز

تصفیه پساب بیمارستان نظنز