فاضلاب نساجی

فاضلاب نساجی یکی از آلاینده های اساسی محیط زیست می باشد که در صورت عدم تصفیه و تخلیه  به محیط زیست مشکلات زیادی را ایجاد می نماید. غلظت بالای رنگ به علت اثرات نامطلوب آن بر فعالیت حیاتی میکروارگانیسم ها  به طور قابل توجهی بازده تصفیه را در فرایند های بیولوﮊیکی تصفیه کاهش می دهد.

حذف بیولوﮊیکی مواد آلی از فاضلاب صنعتی، با کاهش سمیت تمامی زایدات، اثرات زیست محیطی دفع فاضلاب صنعتی را کم می کند. 

 هدف از انجام این تحقیق بررسی عملکرد سیستم تصفیه بیولوژیکی بستر متحرک (MBBR ) در تصفیه فاضلاب صنایع نساجی می باشد. برای این منظور یک راکتور MBBR به حجم 26 لیتر و از جنس پلکسی گلاس  با فاضلاب مصنوعی با ترکیبی از ملاس ، اوره، نمک های با فرفسفات و غلظت های مختلف رنگ ، تغذیه گردید . 

توضیحات:

محدوده تغییرات غلظت رنگ استفاده شده در این تحقیق ، 1، 10 و 15  میلی گرم در لیتر  با COD  برابر 1000 میلی گرم در لیتر  و غلظت رنگ 15 و25 میلی گرم در لیتر با COD  برابر 2000 میلی گرم در لیتر می باشد.

پس از راه اندازی راکتور با فاضلاب مصنوعی با COD ورودی معادل 1000 میلی گرم در لیتر و انطباق و سازگاری میکروارگانیسم ها با شرایط موجود، رنگ با غلظت ورودی 1 ، 10 و 15 میلی گرم در لیتر طبق یک دوره زمانی مشخص به سیستم اضافه شد .

مشخص شد که با راهبری راکتور در دمای C 0 28-23 ، زمان ماند هیدرولیکی 24 ساعت و  COD ورودی 1000 میلی گرم در لیتر ، بازده حذف سوبسترا به ترتیب به میزان 5/68 % ، 15/89 % و  46/90 %  می رسد .

این میزان برای بازده حذف رنگ به ترتیب به 56/61 % ، 85/75% و 05/80% تغییر یافت که نشان از افزایش بازدهی حذف COD و رنگ با افزایش غلظت رنگ ورودی  می باشد .

با راهبری راکتور با COD  معادل 2000 میلی گرم در لیتر و با غلظت رنگ ورودی 15 و 25 میلی گرم در لیتر،  بازده حذف COD برابر 78/91 % برای رنگ 15 میلی گرم  و 50/79 % برای رنگ 25 میلی گرم در لیتر به دست آمد .

این مقدار برای درصد حذف رنگ به ترتیب  7/79 % و 21/64 % بود که نشان از کاهش بازده درصد حذف COD و رنگ با افزایش مقدارCOD ورودی و غلظت رنگ به کار رفتــه می باشد . همچنین بر اساس نتایج حاصل مشاهده شد که در یک غلظت ثابت رنگ ورودی ، با افزایش COD ورودی از 1000 به 2000 میلی گرم در لیتر بازده و کارایی سیستم در حذف سوبسترا و مواد آلی تغییر چندانی نمی کند .

نتیجه :

نتایج به دست آمده از این تحقیق بیان می دارد که راکتور MBBR ، هم از نظر حذف مواد آلی و هم از نظر حذف رنگ در تصفیه فاضلاب نساجی می تواند کاملاً موفق باشد و پساب تصفیه شده دارای کیفیت نسبتاً یکنواخت  می باشد .

 

 

فاضلاب نساجی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *