فاضلاب پردازش ماهی

فاضلاب پردازش ماهی شامل فاضلاب های تولیدی در مخازن نگهداری ماهی،دستگاه جداکننده استخوان ماهی ،دستگاه تولید ماهی خشک که به مصرف کود و غذای حیوانات می رسد،دستگاه کنسرو سازی ماهی و فیله ماهی می باشد.

مخازن نگهداری ماهی مقادیر مختلفی یخ و مقدار زیادی آب نمک را تولید میکند که همراه با لجن،فلس ماهی ،خون و روغن می باشد.

آنچه باید بدانید:

فاضلاب حاصل از دستگاه جداکردن استخوان ماهی ،شبیه مخازن نگهداری ماهی است ولی حاوی احشا بوده که جدا شده و برای پردازش به عنوان پودر ماهی یا ماهی فشرده شده محلول به کارخانه احیا(کاهش حجم)فرستاده می شود.

دستگاه تولید ماهی خشک فاضلابی ،مقدار زیاد پروتیین ومقدار کمی کربوهیدرات در فاضلاب دستگاه فیله ماهی وجود دارد،در حالی که فاضلاب حاصل از کنسروسازی ماهی حاوی مواد پروتیین دار ،چربی و شوینده های مورد استفاده برای شستشوی قوطی می باشد.

روش های تصفیه فاضلاب پردازش ماهی :

فاضلاب حاصل ازپردازش ماهی با توجه به قوانین و مقررات،به درون بندرگاه دفن می شوندو اگر تصفیه مورد نیاز باشد به شکل فرآیند بیولوژیکی(هوازی و بی هوازی یا ترکیبی از این دو)رخ می دهد.

بهترین روش در تصفیه فاضلاب این کارخانه روش تصفیه بی هوازی (UASB) می باشد.

فاضلاب پردازش ماهی

 

مقاله های منتشر شده از تصفیه این کارخانه ها:

تصفیه بی هوازی فاضلاب با مقدار نمک بالا به علت تخلیه هیدرولیکی ماهی از کشتی ها مورد مطالعه قرار گرفته ،ماده تلقیحی موجود در رسوبات دریایی بهتر از موادی بودند که در کود خوک در راه اندازی آزمایش راکتور های آزمایش وجود داشتند.آنها دریافتند که جداسازی به وسیله نیروی ثقل (زمان ماند30 دقیقه)و شناورسازی هوای القاشده فاضلاب ،حذف57 درصدی چربی و75درصدی گریس را دارد. 

وانگ ووهانسون در مقاله ای فاضلاب پردازش ماهی قزل آلا وپتانسیل اسیدسازی بیولوژیکی را توصیف و بررسی کردند آنها گزارش کردند که 93 درصد ناشی از پروتیینی بود که در حین تشکیل اسیدهای آلی تک زنجیره (تحت شرایط اسیدی) تولید می شد.