کرونا

بیماری کووید ۱۹ناشی از ویروس کرونا حاد تنفسی است که قبل از بروز علائم بیماری ناشی از آن، مسری بوده و یک بیماری بدون علامت است و ۸۰ درصد افرادی که به این ویروس آلوده می شوند، دارای بیماری خفیف و یا بدون علامت هستند. 

 

کرونا

 

وجود ویروس کرونا در فاضلاب شهری ( همراه مدفوع ) و فاضلاب مراکز بهداشتی درمانی ( از طریق شستشو و نطافت محیط بیمارستان و فاضلاب سرویس های بهداشتی) در مناطقی که با اپیدمی این ویروس مواجه هستند، قطعی است. کرونا ویروس ها میتوانند برای مدت طولانی در محیط های مرطوب مثل آب های سطحی و فاضلاب ها و لجن تصفیه خانه های فاضلاب زنده بمانند.
در دمای کمتر از ۴ درجه سانتیگراد ( بالای ۱۰۰ روز زنده میمانند) و دمای ۲۵ درجه میتوانند زنده بمانند.
در این دما زمان لازم برای حذف ۹۹ درصدی ویروس کرونا میتواند ۱۷ تا ۲۲ روز باشد.
بررسی دستورالعمل ها و توصیه های اداره ایمنی و بهداشت کار OSHA و WHO و CDC نشان میدهد فرایند تصفیه فاضلاب ثانویه میتواند ۹۰ تا ۹۹ درصد ویروس کرونا را حذف نماید.

الزامات اجرایی

 1. جهت اطمینان از حذف کامل ویروس کرونا در آب شرب، حداقل غلظت باقیمانده کلر5/0 میلیگرم در لیتر باشد.
 2. کنترل غلظت کلر باقی مانده آب آشامیدنی، جهت حفظ غلظت 5/0 میلیگرم در لیتر روزانه انجام شود.
 3. دفع فاضلاب محتوای ویروس کرونا به چاه جذبی صرفا در مقادیر ۱۰ الی ۱۵ متر مکعب مجاز است.
 4. کف چاه جذبی دریافت کننده فاضلاب حاوی کرونا ویروس حداقل سه متر با تراز آب های زیر زمین فاصله داشته و به شعاع ۱۵ متر افقی از چاه برداشت آب شرب، فاصله داشته باشد.
 5. هدایت فاضلاب های محتوی ویروس کرونا به تصفیه خانه بیولوژیک فاضلاب مثل فرآیند لجن فعال بلامانع است.

جهت اطمینان از حذف کامل ویروس کرونا در تصفیه خانه های فاضلاب، گنذزدایی با کلر با حداقل 5/0 میلیگرم در لیتر باقیمانده انجام شود.

راهکارهای گندزدایی ویروس کرونا

 • در این فرآیند ۹۰ درصد ویروس ها تا قبل از گندزدایی و صددرصد ویروس ها طی گندزدایی مرحله نهایی تصفیه فاضلاب با کلر باقی مانده 5/0 میلیگرم در لیتر حذف میشوند.
 • روش های متداول گندزدایی در تصفیه خانه های فاضلاب با کلر باقی مانده 5/0 میلی گرم در لیتر برای گندزدایی و حذف کرونوویروس ها کافی است.
 • فرآیند اصلی موثر در حذف صددرصدی ویروس کرونا فرآیند گندزدایی با کلر و وایتکس یا آب ژاول و یا اشعه فرابنفش است.
 • باید سطح مراقبت های بهداشتی کارکنان در محوطه تصفیه خانه آلوده به ویروس کرونا طبق این دستورالعمل افزایش یابد.
 • بهداشت کارمندان برای جلوگیری از گسترش کرونا

  • لازم است هنگام حضور کارکنان در محوطه تصفیه خانه، از تجهیزات ایمنی کافی مثل ماسک، دستکش بلند، نقاب صورت و عینک و لباس کار مخصوص استفاده نمایند.
  • هنگام خروج کارکنان از تصفیه خانه باید ابتدا لباس کار خود را تعویض نموده
   نسبت به شستشوی دست و صورت خود با مایع صابون دستشور و گندزدایی دستها با مواد گندزدا اقدام نمایند.
  • در طول شیفت کاری کارکنان هر دو الی سه ساعت یک نوبت و یک نوبت هم قبل از خروج کارکنان از تصفیه خانه نسبت به استنشاق و غرغره آب نمک ۹ در هزار اقدام نمایند.
  • هنگام حضور در اطراف حوضچه ها و محوطه تصفیه خانه از هر گونه تماس دست با دهان و بینی و چشم ها خود داری شود.
  • در محوطه تصفیه خانه هرگز چیزی خورده نشود
   میل غذا فقط در محل مخصوص مورد تایید بهداشت و بعد از تعویض لباس کار و خارج نمودن دستکش ها از دست باشد.
  • در صورت وجود زخم روی پوست، حتما آن را با باند خشک و تمیز و استرسل مناسب بپوشانید.
  • تجهیزات حفاظت فردی مصرفی کارکنان داخل محوطه تصفیه خانه باید بعد از هر نوبت خروج از تصفیه خانه تعویض شوند.
  پسماندها و روش دفع کرونا
  • پسماندهای ناشی از ماسک ها و دستکشهای مصرف شده عفونی محسوب شده و باید طبق مقررات پسماند عفونی مدیریت شود.
  • وجود مخزن پسماند ۲۰ لیتری قرمز رنگ، دربدار، پدالی، مجهز به کیسه زباله قرمز و قابل شستشو به تعداد کافی برای دفع زباله های فوق در محوطه تصفیه خانه موجود باشد.
  • در صورت وجود هواده سطحی در حوض هوادهی تصفیه خانه،
   لازم است موانع مناسبی برای ممانعت از انتشار آئروسلهای عفونی به هوا و در معرض قرارگیری کارکنان در محیط تصفیه خانه، نصب شود.
  • در صورت تماس و یا پرتاب قطرات فاضلاب به چشم کارکنان تصفیه خانه فاضلاب،
   لازم است سریعا نسبت به شستشوی چشمهای خود با آب تمیز و سپس آب و شوینده مناسب اقدام نماید.
  • لباس کار کارکنان تصفیه خانه بایستی روزانه در پایان شیفت کاری بعد از شستشو با محلول کلر 5/0 درصد گندزدایی شود.
  • در هر شرایطی مسئول تصفیه خانه باید از گندزدایی ممتد و دائمی پساب تصفیه خانه بدون توقف مطمئن شود.
  • اندازه گیری و ثبت کلر باقیمانده و حفظ آن در حداقل 5/0 میلیگرم در لیتر در پساب خروجی تصفیه خانه الزامی است.

لامپUV جهت گندزدایی از فاضلاب