کارفرما: گاوداری آقای نصیری

مدت پروژه:60 روز کاری

ظرفیت :20 متر مکعب در شبانه روز