کارفرما:شرکت گلنور

تاریخ احداث:97

ظرفیت: سه متر مکعب در شبانه روز

شرح کار:هدفاز تصفیه آب خاکستری جهت صرفه جویی در آب و برگشت آن به طبیعت،جهت ابیاری فضای سبزکارخانه گلنور بوده و این سیستم از طریق فیلیتراسیون و گندزدایی توانسته استانداردهای مربوط به آبیاری گیاهان غیرمثمر را کسب کند.

لازم به ذکر است میزان CODورودی:250-400 و خروجی دستگاه:55-160 میباشد.