پروژه:خط انتقال کارخانه قند اصفهان

کارفرما: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

مدت 40 روز کاری

تاریخ شروع:بهار 88

طول خط انتقال:500 متر ترانشه باز