اتصالات شیرآلات:

اتصال شیربایدبه دقت انجام شودکه پس ازاتصال شیرنشت نداشته باشدیا آسیب نبیند.اتصالات شیرآلات ازاهمیت بالایی برخورداراست.این اتصال به طور کلی سه نوع می باشد:

  1. اتصال رزوه ای 
  2.  اتصال فلنجی
  3. اتصال جوشی

اتصالات رزوه ای

اتصالات رزوه ای به اجزای کوچک (پیچ و مهره) نیازنداردوباعث صرفه جویی درهزینه می شود.بااین حال،دراین نوع اتصال تعمیرات مشکل است.

انواع اتصال رزوه ای:رزوه داخلی وخارجی ورزوه مخروطی وموازی…بیشترولوها ازنوع مخروطی هستند.

اتصالات فلنجی

دراتصال فلنجی معمولاازواشریاگسکت نرم برای محکم کردن اتصال استفاده می شود.دراین نوع اتصال فلنج لوله هابه فلنجهای دوطرف شیرمتصل می شوند.

انواع فلنجها:فلنج کور،فلنج گردندارجوشی،فلنج روکار،فلنج باجوش سوکتی،فلنج لبه دار،فلنج رزوه ای وفلنج اُریفیس.

اتصالات

اتصالات جوشی

خودبه دودسته ی زیرتقسیم می شود:

1. اتصال جوش سوکتی             

2. اتصال جوش لب به لب 

1.در اتصال جوشی،باتوجه به این که قطرخارجی لوله ازقطرداخلی مجرا(سوکت)شیرکمتراست،حدود چند میلیمترلوله رابه داخل سوکت هدایت می کنیم وجوشکاری راپیرامون محیط لوله ابتدای مجرای شیرانجام می دهیم.

مزایای این اتصال:اتصال برای شیرهای باسایزکوچک ودائمی بودن آن وقابلیت اطمینان بالادرعدم نشتی.

2.اتصال جوش لب به لب 

این نوع اتصال، ابتدادوانتهای شیربه صورت مایل تراشیده می شوندبه گونه ای که باضخامت لوله ودو انتهای آن که دارای لبه های مایل هستند،تطابق یابند.اصطلاحابه این عمل beveling گفته می شود.

از این اتصال تنهابرای شیرهای فولادی درسایزهای 50میلیمتر وبیشتر و درکاربری های بافشارو دمای بالا وعدم نیاز به جداسازی مکرراستفاده می شود.

اتصال جوشی برای اکثرکاربردها همچون پالایشگاه ها،صنایع نفت و گاز،جایگاه های سوخت و … کاربردبسیار ویژه ای دارد.

ازمزایای این نوع اتصال میتوان به استحکام بالا،آب بندی مناسب و بدون نشتی،هزینه نسبتا پایین و ظاهرنسبتا صاف و براق اشاره کرد.