کارفرما: شرکت پرستیژلند

محل پروژه :سیتی سنتر اصفهان

تاریخ اجرا:بهار97

مدت اجرا:40 روز کاری

شرح کار:  طراحی و ساخت  مخزن تغلیظ لجن تصفیه خانه

بیشتر بدانید