تصفیه بهداشتی بیمارستان اردستان

کارفرما:دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

محل پروژه :اردستان

ظرفیت 70 مترمکعب در شبانه روز

شرح کار:بازسازی و بهسازی تصفیه خانه بیمارستان اردستان به روش هوادهی گسترده