پساب آبکاری

در پساب آبکاری آب نسبتا زیادی به عنوان آب کشیدن محصولات آبکاری شده  وشستشو اولیه قطعاتی که باید آبکاری شوندبه منظورجداسازی رسوبات وناخالصی ها ازروی آنها،تهیه محلول های شیمیایی وشستشو قطعات و محلول های آبکاری مصرف می شود.

بدیهی است که دورریزی های مایع (فاضلاب)ازصنایع آبکاری بایدمحتوی انواع واقسام موادشیمیایی اسیدی-قلیایی- مواد سمی نظیر فلزات سنگین چربی و روغن وموادپاک کننده درمواردی سیانورباشند. 

پساب آبکاری چیست:

فرایندآبکاری عبارت است ازقراردادن و تثبیت فلزی برروی یک فلزدیگربا قطروضخامت بسیارکم که به وسیله محلول آبکاری انتقال فلزمورد نظر از این محلول به فلزی که درقطب منفی یا کاتدقرارگرفته انجام می شود.

 

آلوده کننده هادر فاضلاب

مهم ترین آلوده کننده هادرپساب آبکاری،مواد جامد معلق -مس-فلوئور-فسفر- پالادیوم-اسید ها-بازها وانواع اقسام فلزات سنگین -چربی وروغن،مواد پاک کننده وبعضی مواددیگراست .به علت مصرف اسیددرپاک کردن سطوح فلزی بایدانتظار داشت فاضلاب های آبکاری ازph پایینی برخوردارباشد.

نحوه صحیح تصفیه، آن است که بتوانیم فاضلاب های مختلف تولیدی را به طورمجزاو یامخلوط شده بایکدیگرمورد تصفیه قراردهیم.

موادموجوددرپساب آبکاری

ارسنیک فاضلاب ها را می توان بامصرف سولفورهیدروژن درphحدود6تا 7به صورت رسوب ازمحیط خارج نمودبهتر است برای جداسازی ارسنیک رسوبات راازصافی عبورداد.ارسنیک درغلظت های کم باذغال فعال حذف خواهند شد.

باریم نیز ازصنایعی مانندرنگساز-متالوژی و شیشه وسرامیک به محیط زیست تخلیه می شوندو بهترین روش حذف ،تبدیل آن به سولفات باریم نامحلول است.باریم میتواندباتبادل یونی والکترودیالیزازفاضلاب جدا شده ولی این تصفیه هاکمی پرهزینه است.

کادمیوم درصنایع متالوژی-سرامیک- آبکاری-نساجی صنایع شیمیایی تولیدو ازطریق فاضلاب به محیط زیست تخلیه می گردد.

کرم ومس وآهن وسرب ومنگنز وجیوه ونیکل و سلنیم ونقره وروی نیزازجمله موادی است که درپساب آبکاری وجود دارند.

بهترین روش تصفیه پساب آبکاری

بهترین روش تصفیه پساب آبکاری،تصفیه شیمیایی ست عمل تصفیه بعد ازخنثی سازی فاضلاب های به شدت اسیدی یا قلیایی ازطریق تبدیل فلزات سنگین به هیدروکسیدهای نامحلول یاسولفورهای نامحلول انجام خواهد گردید. 

درتصفیه پساب مخازن جمع آوری فاضلاب هاباید طوری باشدکه علاوه برتولیدروزانه پساب،حجم لازم برای اضافه کردن مواد شیمیایی موردنیاز تصفیه وزمان فعل و انفعال پیش بینی شده باشد.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر از پروژه های تصفیه پساب آبکاری انجام شده شرکت پیوندآب سپاهان به پروژه شرکت آلومرول اراک مراجعه نمایید.

 

پساب آبکاری