تصفیه فاضلاب صنعتی :

در تصفیه فاضلاب صنعتی به آب های مصرفی و زائد که در مراحل مختلف شامل تولید،مصرف،انتقال و فعالیت های عمومی یک واحد صنعتی ایجادشود به طوری که استفاده مجدد از آن در برخی مصارف ممکن نباشد و یا اینکه تخلیه آن به آبهای پذیرنده موجب آلودگی و تنزل کیفیت آب گردد را فاضلاب صنعتی می گویند.

فاضلاب­ های صنعتی نسبت به فاضلاب­ های شهری دارای تنوع و بار آلودگی بسیار بیشتری بوده به نحوی که نوع مواد آلاینده آن­ها بستگی به نوع کارخانه و نوع تولیدات متنوع می باشد . این فاضلاب­ ها، عموماً حاوی ترکیبات بسیار سمی هستند و در صورتی­که وارد محیط زیست شوند باعث آسیب به محیط زیست و تهدید جدی برای سلامت انسان می باشند.

مواد روغنی شناور و چربی(FOG)  ، فلزات سنگین نظیر جیوه و سرب و کروم ، آمونیاک ، مواد رادیواکتیو و پرتوزا،ترکیبات آلی یونی ، پاتوژن ها و میکروارگانیسم ها ، اغلب رنگ ها و ترکیبات فنلی ، قندها و پروتئین ها بخشی از آلاینده های تشکیل دهنده فاضلاب صنعتی می باشند.

مراحل تصفیه فاضلاب صنعتی:

روش فیزیکی:

در این روش می توان به متعادل سازی به منظور به حداقل رساندن تغییرات دبی و همچنین کنترل بار های آلی و ph، دانه گیری و آشغال گیری جهت حذف دانه های ریز و درشتی که احتمال آسیب رساندن به سایر واحد های تصفیه خانه را دارند و یا باعث ایجاد تداخل در روند تصفیه شده و راندمان تصفیه فاضلاب صنعتی را کاهش می دهند ، جداسازی روغن و چربی با استفاده از جدا کننده های ثقلی(CPI,API) و فیلتراسیون که انواع تند،کند و تحت فشار را دارا می باشد اشاره نمود.

تصفیه فاضلاب صنعتی

تصفیه شیمیایی در فاضلاب صنعتی:

در تصفیه شیمیایی با افزودن  موادشیمیایی و در نتیجه انجام واکنش های شیمیایی می توان تا حد بسیار زیادی از بار آلی و آلاینده های موجود در فاضلاب صنعتی کم کرد. شناورسازی با هوای محلول و استفاده از مواد شیمیایی(PAC) به منظور حذف روغن و چربی های محلول در فاضلاب از روش های تصفیه مقدماتی و شیمیایی فاضلاب های صنعتی است.

یکی از موثر ترین روش ها در تصفیه فاضلاب های صنعتی خنثی سازی فاضلاب می باشد.این  فاضلاب  به طور معمول به دو دسته اسیدی و قلیایی تقسیم بندی می شوند که می توان با روش های مختلفی آن ها را تا حدی به ph خنثی نزدیک نمود.

روش های فاضلاب صنعتی:

روش اختلاط فاضلاب صنعتی با فاضلاب بهداشتی یکی از روش های معمول برای فاضلاب هایی می باشد که میزان اسیدیته یا قلیایی آن ها نزدیک به فاضلاب بهداشتی است.

استفاده از بستر سنگ آهک،آب آهک،استفاده از سود و یا کربنات سدیم برای خنثی سازی فاضلاب اسیدی موثر و استفاده از دی اکسید کربن خالص و اسید سولفوریک (H2SO4) جهت خنثی سازی فاضلاب های قلیایی موثر می باشد.

 

اکسیداسیون به منظور تجزیه مواد آلی مقاوم به تجزیه بیولوژیکی ، احیا و نیترات زدایی(نیتریفیکاسیون و دنیتریفیکاسیون) با استفاده از باکتری های نیترات ساز ، تبادل یونی برای حذف نمک های محلول آنیونی و کاتیونی و همچنین نیترات ، سولفات و قلیاییت ، انعقاد و لخته سازی جهت حذف مواد معلق ریز و کلوئیدی در راستای افزودن مواد منعقد کننده و کمک منعقد کننده ، جذب سطحی با استفاده از کربن فعال جهت حذف رنگ و ترکیبات فنلی و در نهایت ازن زنی و یا کلر زنی به منظور گندزدایی فاضلاب از دیگر روش های تصفیه شیمیایی فاضلاب های صنعتی می باشند .